About us
Sell products such as solid alkali set equipment and high-end pumps

发展历程

All customer management work in Qinghai, Gansu, Ningxia, Inner Mongolia, including Yihua:

Contact person: Zhang Lingyu

Tel: 18580276669


Contact person: Kou Chaobo (mainly in charge of Inner Mongolia Autonomous Region)

Tel: 19112391531


Customer management in Xinjiang Autonomous Region, Zhejiang Juhua and Jiangsu Offshore Enterprises:

Contact: Wang Qian

Tel: 18983097703


Service Network


Shaanxi, Henan, Hebei, Shandong, Tianjin, Jiangsu, Shanxi:

Contact: Zhang Ke

Tel: 13637978893